מדיניות אחריות זיכוי והחזרות

ביטול הזמנות והחזרת מוצרים 
1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד הוצאת החשבונית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח לפי שיעור ותנאי חוק הגנת הצרכן.
3. אם סופק המוצר לזוכה, חובת ההחזרה על הלקוח. הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, פורקו והורכבו , הוצאו מאריזתם או שבוצעה אקטיבציה אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
6. לא ניתן להחזיר תוכנות ומערכות הפעלה, מחשבים שהורכבו לפי הזמנה, מחשבים ניידים וכף יד.
7. החנות רשאית לבטל כלשהי הזמנה כולה או חלקה ללא כול סיבה בכל עת.
8. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. 
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

אחריות והגבלת אחריות 
1. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
2. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים לטעויות יצרן ו/או פגמים ביצור ו/או לזנק שיגרם על ידי חומרה זו.
3. לקוח אשר יחבר מוצרים לא תואמים או בצורה רשלנית תשליל ממנו האחריות על המוצרים שנפגמו. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים על נזק ו/או אובדן מידע שיגרם בגלל קלקול של מוצר.
4. החנות מודעת לבעיית קלקול מוצרים ותפעל על מנת להקטין את זמן תיקון המוצר ככל הניתן .

 1. תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר על ידי היבואן. 
  5.1. האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
  5.4. על חלק מהמוצרים האחריות היא לתקופה של יותר משנה. בתקופת האחריות שהיא מעבר לשנה הראשונה תחול אחריות מוגבלת.
  5.6. בתקופת האחריות החברה אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים.
  5.7. בתקופת האחריות החברה תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
  5.8. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
  5.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
  5.10. זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות לא יעלה על 30 ימים.
  5.11. האחריות כפופה להגבלות היצרן 
 2. 6. מקרים בהם לא תחול האחריות
  6.1. הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
  6.2. במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
  6.3. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
  6.4. המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
  6.5. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל. 
  6.6. המוצר נפגע כתוצאה מחיבור לא תקין לרשת החשמל לרבות כבל חשמל שלא סופק ע"י החברה, שקע חשמל לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
  6.7. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש או הפרעה ברשת הטלפון.
  6.8. המוצר נפגע כתוצאה מהצטברות אבק, הזנחה, חוסר טיפול בסיסי.
  6.9. המוצר נפגע כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהתאם להוראות היצרן.
  6.10. כל שינוי במוצר שנעשה לא ע"י נציג של החברה עלול להפקיע את האחריות למוצר. גם אם נעשה שינוי למוצר, הוא יוחזר לחברה לטיפול במסגרת אחריות רק במצב המקורי שלו. לדוגמה, אם הוחלף המאוורר של המוצר, כאשר הוא יוחזר לחברה הוא יוחזר עם המאוורר המקורי בלבד.
  6.11. חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון.

  7. אחריות מוגבלת
  הגדרות:
  "ערך מוצר" – המחיר האחרון שננקב במחירון החברה.
  "ערך משוקלל" – ערך המוצר בהפחתת דמי השימוש במהלך תקופת השימוש בו.
  לדוגמה: ערך משוקלל של מוצר בשנתו הראשונה הוא 100% מערך המוצר.
  בשנתו השנייה 70% מערך המוצר.
  בשנתו השלישית 50% מערך המוצר.

  7.1. אחריות מוגבלת חלה אך ורק על מוצרים שהאחריות עבורם היא לתקופה של יותר משנה.
  7.2. האחריות המוגבלת היא לתקופה של מעבר לשנה הראשונה של תקופת האחריות ועד תום תקופת האחריות.
  7.3. האחריות היא לקונה על שמו הוצאה החשבונית בלבד. האחריות לא ניתנת להעברה לגוף שלישי.
  7.4. שווי המוצר בתקופת האחריות המוגבלת יקבע ע"פ ערכו המשוקלל.
  7.5. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
  7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין לפי ערכו המשוקלל.
  7.7. זמן ההמתנה לטיפול במוצר במסגרת האחריות המוגבלת הוא עד 30 ימי עבודה בשנה השנייה ועד 40 יום בשנה השלישית. 

  8. הגבלת אחריות
  8.1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שיגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו.
  8.2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
  8.3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו או סחירותו.
  8.4. אין החברה אחראית לכל נזק כלשהו העלול להיגרם למידע המאוחסן על מוצריה. 

אספקת המוצרים
המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, ישלחו לכתובת אשר נרשמה בדף ההזמנה באתר/ בעת ההזמנה בוואצסאפ/ טלפון לפני שליחתה.
מחירי משלוח ומועדי אספקה מוגדרים בתקנון המשלוחים.